SWYDDOG CYSYLLTIADAU CYHOEDDUS

Mae Gwasg Gomer yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i fod yn rhan o’r tîm cyhoeddi i godi proffil y cwmni yn y cyfryngau. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd ag amrywiaeth o ddyletswyddau gan gynnwys cydweithio gyda’r cyfryngau i gael cyhoeddusrwydd i Gomer fel cyhoeddwr, yn ogystal ag i lyfrau ac awduron Gomer. Bydd angen ysgrifennu datganiadau i’r wasg i dynnu sylw at lyfrau newydd a digwyddiadau, a delio gydag ymholiadau gan y cyfryngau a’r cyhoedd. Bydd angen trefnu lansiadau llyfrau a chydlynu sesiynau llofnodi llyfrau. Disgwylir iddo / iddi gydweithio’n agos gyda gweddill yr Adran ym mhob agwedd o waith hyrwyddo.

Dyma swydd 5 diwrnod yr wythnos (37.5 awr yn cynnwys rhai nosweithiau a dyddiau Sadwrn). Lleolir y swydd yn ein swyddfa yn Llandysul, a bydd angen teithio i wahanol ardaloedd o Gymru yn ôl y galw. (Darperir car y cwmni ar gyfer unrhyw deithio a wneir ar gyfer y gwaith).

 

Manyleb Person

Yn sgil natur y gwaith, mae’n rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn unigolyn brwdfrydig, hyderus a gweithgar.

 

Nodweddion Hanfodol

Mae’n rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn:

 • Unigolyn rhagweithiol sydd â chefndir yn y byd cyfryngol ac o greu strategaethau PR

 • Frwdfrydig am lyfrau ac yn meddu ar ddoniau perswâd

 • Llawn syniadau am ddulliau newydd o ddenu sylw at lyfrau gan arwain at gynnydd mewn gwerthiant

 • Hapus i weithio ar brosiectau ar ei liwt ei hun yn ogystal ag yn rhan o dîm ehangach yr adran

• Siarad ac ysgrifennu Cymraeg a Saesneg yn hyderus

 • Ddeiliad trwydded yrru lawn

 • Gyfarwydd â chyfrifiaduron - ac yn medru defnyddio’r we a phecynnau meddalwedd Microsoft megis Outlook, Word ac Excel. Rhoddir hyfforddiant ar feddalwedd Focus.

• Ar gael i weithio ar Sadyrnau a gyda’r nos yn achlysurol

 • Gyfarwydd â thechnegau hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol Dyletswyddau

 

Prif ddyletswyddau’r Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus:

 • Cynllunio, datblygu a gweithredu strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus – adeiladu a meithrin perthynas gydag amrywiaeth o wahanol gysylltiadau yn y cyfryngau. Bydd hyn yn cynnwys drafftio ac anfon datganiadau i’r wasg ar amrywiaeth o lyfrau i blant ac oedolion yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd angen ymchwilio i gysylltiadau newydd, a cheisio sicrhau erthyglau nodwedd, cyfweliadau ag awduron ac adolygiadau yn y wasg yng Nghymru a thu hwnt.

• Lansiadau - trefnu a hyrwyddo lansiadau llyfrau. Annog y cyfryngau i fod yn bresennol yn y digwyddiadau i sicrhau gymaint o gyhoeddusrwydd â phosib i’r llyfr.

• Sesiynau Llofnodi – hyrwyddo digwyddiadau llofnodi drwy’r cyfryngau, a darparu deunydd arddangos a phosteri cyn y digwyddiad. Bydd angen mynychu rhai digwyddiadau hefyd i ddosbarthu deunydd marchnata i dynnu sylw at bresenoldeb awdur.

• Ateb ymholiadau am lyfrau – gan y cyfryngau, awduron, golygyddion a threfnwyr gwyliau llenyddol ac ati.

 • Llunio ceisiadau am grantiau marchnata at gyrff allanol megis y Cyngor Llyfrau ac AdAS.

 

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo’r Adran Farchnata ym mhob agwedd o waith hyrwyddo ac ymateb i gyfleoedd hyrwyddo wrth iddynt godi.

Manylion cyflog: yn ddibynnol ar brofiad.

Cytundeb cychwynnol o 2 flynedd.

I wneud cais am y swydd anfonwch lythyr cais a CV at Bethan Jones: bethanj@gomer.co.uk

Gwasg Gomer, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JL

Dyddiad cau: Dydd Llun, 7 Mawrth 2016