Telerau ac Amodau Cystadleuaeth i Ennill Penwythnos yn Nhresaith

 

1. Yr hyrwyddwr yw: Gwasg Gomer a lleolir eu swyddfa ym Mharc Menter Llandysul, Llandysul, Ceredigion SA44 4JL.

 

2.   Ni chaniateir i aelodau o staff Gwasg Gomer nac unrhyw un sy’n gysylltiedig

      â’r gystadleuaeth a/ neu sy’n helpu ei chynnal ymgeisio ar gyfer y wobr.

 

3. Does dim ffi er mwyn ymgeisio a does dim rhaid prynu nwyddau.

 

4. Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw 09.08.2014 ar stondin Gwasg Gomer ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, Llanelli. Ni dderbynnir unrhyw ffurflenni ymgeisio wedi’r dyddiad hwn.

 

5. Ni fydd Gwasg Gomer yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ffurflenni ymgeisio na dderbyniwyd am ba bynnag reswm.

 

6. Mae’r hyrwyddwr yn cadw’i hawl i ddiddymu neu ddiwygio’r gystadleuaeth ynghyd â’r telerau ac amodau hyn heb rybudd. Bydd yr hyrwyddwyr yn rhoi gwybod i’r ymgeiswyr am unrhyw newidiadau i’r gystadleuaeth cyn gynted ag y bo modd.

 

7. Nid yw’r hyrwyddwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am fanylion gwallus a roddir i’r ymgeiswyr ynglŷn â’r wobr gan drydydd parti sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth hon.    

 

8. Bydd un enillydd yn ennill 2 noson yn Flat Tŷ Llew (sydd â lle i 4-6), Tresaith rhwng y 12fed a’r 14eg o Fedi 2014. Ni ellir newid y dyddiad. Ni chynigir gwobr ariannol yn ei le.

 

9. Cyfrifoldeb yr enillydd fydd talu am gostau teithio, arian gwario ac unrhyw gostau eraill (gan gynnwys prydau bwyd ac ati).

 

10. Nid oes cyfyngiad oed i ymgeisio yn y gystadleuaeth ond rhaid i o leiaf un o’r parti fydd yn aros yn Flat Tŷ Llew fod dros 18 oed.

 

11. Caiff un enillydd ei ddewis ar hap a bydd Gwasg Gomer yn rhoi gwybod iddynt o fewn 7 diwrnod i’r dyddiad cau. Os na fydd modd cysylltu â’r enillydd neu os na fydd yr ymgeisydd wedi ymateb 7 diwrnod wedi i Wasg Gomer gysylltu â nhw, rydym yn cadw’r hawl i dynnu’r wobr yn ôl oddi wrth yr enillydd a’i chynnig i enillydd newydd.

 

12. Bydd penderfyniad yr hyrwyddwr ynglŷn â phob agwedd yn ymwneud â’r gystadleuaeth yn derfynol ac ni atebir unrhyw ohebiaeth.

 

13. Wrth ymgeisio ar gyfer y gystadleuaeth, mae’r ymgeisydd yn nodi ei fod/ bod wedi’u cyfyngu i’r telerau ac amodau hyn.

 

14. Mae’r enillydd yn rhoi’r hawl i’r hyrwyddwr ddefnyddio ei enw/ henw a llun ohono/ ohoni mewn unrhyw ddeunydd hyrwyddo. Caiff unrhyw ddata personol yn ymwneud â’r enillydd ac unrhyw ymgeiswyr eraill eu defnyddio yn unol â’r ddeddfwriaeth gwarchod data ac ni chaiff ei ddatgelu i drydydd parti heb ganiatâd yr ymgeisydd.

 

15. Byddwn yn barnu eich bod yn derbyn y telerau ac amodau uchod unwaith i ni dderbyn y ffurflen ymgeisio.