Cystadleuaeth Nadolig 2018 / Christmas Competition 2018

(English below)

Ymwadiadau:

 “Nid yw'r gystadleuaeth hon wedi'i noddi, ei chefnogi neu'i gweinyddu gan, neu yn gysylltiedig â, Facebook. Yr ydych yn rhoi eich gwybodaeth i Gwasg Gomer Press ac nid i Facebook. Caiff y wybodaeth a roddwch ei defnyddio ar gyfer y gystadleuaeth hon yn unig ac ni chaiff ei defnyddio ar gyfer pwrpasau eraill.”


Rheolau cystadlu: 

 • Rhedir y gystadleuaeth hon gan Gwasg Gomer Press.

 • Mae'r gystadleuaeth ar agor i ddefnyddwyr Facebook dros 18 mlwydd oed sydd wedi hoffi a gadael sylwad ar y postiadau dan sylw.

 • Gall unigolion gystadlu unwaith ar bob postiad unig. Gallant gystadlu ar fwy nag un postiad.

 • Manylir y dyddiad ac amser cau ar gyfer pob postiad ar y postiad dan sylw.

 • Ni dderbynnir cystadleuwyr ar ôl y dyddiad a'r amser a hysbysebir.

 • Dewisir pob enillydd o'r rheiny sydd wedi cystadlu ar hap gan aelod o staff Gomer erbyn 10 o'r gloch y bore y diwrnod a fanylir ar y postiad gwreiddiol.

 • Manylir diwrnod cyhoeddi pob enillydd ar bob postiad unigol.

 • Rhoddir gwybod i'r enillwyr trwy Facebook messenger yn ogystal trwy eu tagio yn y postiad gwreiddiol.

 • Os na hawlia enillydd eu gwobr(au) o fewn i bum diwrnod o'u hysbysebu, ceidw rheolwyr y gystadleuaeth yr hawl i ddewis enillydd arall.

 • Ceidw Gwasg Gomer Press yr hawl i newid y gwobrau a gynhigir ar unrhyw adeg.

 • Ceidw Gwasg Gomer Press yr hawl i gau'r gystadleuaeth hon ar unrhyw adeg.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â sam@gomer.co.uk 

 

 

Disclaimer:

 This Competition is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. You are providing your information to Gwasg Gomer Press and not to Facebook. The information you provide will only be used for this competition and not for other purposes.”


Competition rules: 

 • This competition is being run by Gwasg Gomer Press.

 • The competition is open to Facebook users aged 18+ years who have liked and commented on the posts in question.

 • Individuals may only compete once on each individual post. They may compete on more than one post.

 • The closing date and time of each post will be detailed on the post in question.

 • Competitors will not be accepted after the date and time advertised.

 • Each winner will be randomly chosen by a member of Gomer staff from those who have competed by 10 a.m. on the date advertised on the original post.

 • The publication date of each winner on each individual post.

 • Winners will be informed via Facebook messenger as well as being tagged in the original post.

 • If a winner does not claim their prize(s) within five days of being informed, the competition managers reserve the right to choose a different winner.

 • Gwasg Gomer Press reserves the right to change the prizes offered at any time.

 • Gwasg Gomer Press reserves the right to cancel this competition at any time.

 If you have any questions, please contact us at: sam@gomer.co.uk