Telerau Ac Amodau Gwasg Gomer

Manylion y cyflenwr

Mae'ch cytundeb ar gyfer prynu nwyddau o'r wefan hon rhyngoch chi a J. D Lewis a'i Feibion Cyf, sy'n masnachu fel Gwasg Gomer, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JL, Cymru, Y Deyrnas Unedig.
Ffôn: +44(0)1559 362371
Ffacs: +44(0) 1559 363758
E-bost: archebion@gomer.co.uk
Rhif Cofrestredig y Cwmni: 429329
Rhif TAW: 122 0971 04

Prynu nwyddau

Mae'n hawdd iawn prynu nwyddau oddi ar y wefan hon. Edrychwch ar ein catalog ar-lein a chliciwch ar unrhyw eitemau yr hoffech eu prynu a'u rhoi yn eich basged siopa. Ar ôl i chi orffen dewis, cliciwch ar "Talu" a gofynnir i chi am rai manylion er mwyn i ni gyflenwi eich archeb. Rydym yn derbyn taliadau drwy amryw o gardiau credyd a debyd. Derbynnir taliadau mewn Punnoedd Prydeinig yn unig. Gallwch anfon manylion eich cerdyn atom dros y ffôn, ffacs, drwy'r post neu dros y rhyngrwyd.

Cyfrifir fod pob archeb a wneir yn gynnig i brynu nwyddau yn unol â'r telerau ac amodau hyn. Cyfrifir fod Gwasg Gomer yn derbyn archeb pan fydd y nwyddau'n cael eu hanfon.

Dosbarthu

Rydym yn anelu at ddosbarthu'ch archeb yn syth. Byddwn, fel arfer, yn anfon archebion o fewn y Deyrnas Unedig ymhen tri diwrnod gwaith. Anfonir archebion rhyngwladol drwy bost awyr a gallent gymryd hyd at bythefnos (Gogledd America) neu hyd at dair wythnos (Awstralia).

Diogelwch Cardiau Credyd/Debyd

Er nad ydym yn gwybod am unrhyw achos o dwyll cerdyn credyd/debyd drwy ddefnyddio ein system siopa dros y rhyngrwyd, mae Gwasg Gomer yn ymwybodol iawn o bryderon cwsmeriaid ynghylch trosglwyddo manylion cardiau credyd/debyd dros y rhyngrwyd. I fynd i'r afael â hynny, adeiladwyd ein system archebu ar y cyd â WorldPay, trydydd-parti annibynnol (sy'n eiddo i'r Royal Bank of Scotland), a fydd yn casglu a phrosesu manylion cardiau credyd/debyd gan ddefnyddio amgodiad SSL i sicrhau bod modd i'n cwsmeriaid dalu yn ddiogel ar-lein gan ddefnyddio cardiau credyd/debyd.

Caiff yr holl rifau cardiau credyd/debyd eu hamgodio yn y feddalwedd pan osodir yr archeb gan ddefnyddio amgodiad 128bit.

Mae'r manylion sydd eu hangen arnom ar gyfer derbyn trafodion (transactions) cerdyn credyd/debyd yn y ffurflen archeb ar-lein ac maent yn cynnwys:

  • Y nwyddau rydych yn dymuno'u harchebu

  • Enw deiliad y cerdyn fel yr ysgrifennir ar y cerdyn

  • Cyfeiriad deiliad y cerdyn

  • Rhif y cerdyn

  • Dyddiad darfod y cerdyn

Os nad ydych yn dymuno talu drwy ddefnyddio'ch cerdyn credyd/debyd y dewis arall yw argraffu'ch ffurflen archeb a'i hanfon atom ynghyd â siec (neu ddrafft banc ar gyfer taliadau rhyngwladol) yn daladwy i Gwasg Gomer.

Prisiau

Nid yw'r prisiau a ddangosir ar ein gwefan yn cynnwys costau postio a phacio, a fydd yn daladwy fel a nodir wrth i chi osod yr archeb.

Polisi Canslo a Dychwelyd

Os ydych yn dymuno canslo eich archeb cysylltwch â ni ar +44(0) 1559 362371 neu e-bost archebion@gomer.co.uk cyn gynted â phosib er mwyn i ni atal y nwyddau rhag cael eu hanfon atoch.

Os byddwch yn darganfod nam ar unrhyw un o'n llyfrau, rhowch wybod i ni o fewn 7 diwrnod i chi dderbyn yr archeb ac fe anfonwn lyfr yn gyfnewid amdano yn syth atoch.

Os byddwch yn dymuno canslo'r archeb ar ôl i chi dderbyn y llyfr(au), byddwn yn ad-dalu pris y llyfr(au) a'r tâl dosbarthu gwreiddiol, ond bydd yn rhaid i chi dalu'r gost o ddychwelyd y llyfr(au) atom. Gallwch ganslo'r archeb o fewn 7 diwrnod o dderbyn y llyfr(au) drwy ein hysbysu'n ysgrifenedig, dros y ffacs neu'r e-bost.

Hawlfraint / Nod Masnach

Mae'r holl hawliau a gwybodaeth ar ein gwefan yn eiddo i ni. Maent wedi'u diogelu gan hawlfraint, nodau masnach a hawliau eiddo deallusol eraill. Gallwch edrych ar y wefan hon, a chopïo ac argraffu rhannau ohoni at ddiben gosod archeb gyda ni yn unig. Ni chaniateir defnyddio'r deunyddiau ar ein gwefan at unrhyw ddiben arall.

Adolygiadau

Gall defnyddwyr y wefan hon osod adolygiadau a sylwadau am lyfrau ar ein gwefan ar yr amod nad yw'r cynnwys yn anghyfreithlon, anllad, difrïol, bygythiol, difenwol, annerbyniol, nac yn tresmasu ar breifatrwydd neu hawliau eiddo deallusol, neu'n niweidiol i drydydd-partïon nac yn cynnwys feirysau meddalwedd. Ni chewch ddefnyddio cyfeiriadau e-bost ffug, dynwared unrhyw berson neu gorff, na chamwarwain mewn unrhyw ffordd arall o ran tarddiad unrhyw gynnwys. Mae Gwasg Gomer yn cadw'r hawl i ddileu neu olygu unrhyw destun.

Cysylltiadau â gwefannau eraill

Mae ein gwefan yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau eraill nad ydynt o dan ein rheolaeth nac yn cael eu cynnal a'u cadw gennym ni. Darperir y cysylltiadau hyn er cyfleustra i chi yn unig ac nid ydym yn gyfrifol am y gwefannau hynny.

Y gyfraith

Rheolir y cytundeb gan gyfraith Cymru a Lloegr a bernir bod gan Lysoedd Cymru a Lloegr yr awdurdod i wrando ar bob anghydfod a godir sy'n ymwneud â'r cytundeb.

Cysylltu â ni

Os oes angen i chi gysylltu â ni, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu sylwadau am ein gwasanaeth, anfonwch e-bost atom ar archebion@gomer.co.uk neu ffoniwch +44(0)1559 362371, ffacsiwch +44(0)1559 363758 neu ysgrifennwch at: Gwasg Gomer, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JL, Cymru, Y Deyrnas Unedig.